Vita Coco hindistan cevizli me?rubatlar ile ?ncülük yap?yor.

Her ?ey 2004 y?l?nda Mike Kirban ve Ira Liran'?n New York ?ehrinde bir barda iki Brezilyal? gen? kad?nla kar??la?mas?yla ba?lad?, bu iki kad?n "agua de coco" (hindistan cevizi suyu) i?ece?ini ?ve ?ve bitiremiyorlard?. Bundan esinlenen Mike ve Ira Vita Coco'yu icat etti ve kendi ambalajlar?yla ABD'de hindistan cevizi suyu ürünlerini piyasaya sürdü ve bu ürün tüm dünyay? etkisi alt?na ald?.

Vita Coco muhte?em bir yükseli? g?sterdi ve 2011 ile 2014 aras?nda %78'e ula?an (CAGR - Bile?ik Y?ll?k Büyüme Oran?) bir büyüme sa?lad?. Ge?ti?imiz y?l, Amerikal?lar yakla??k 94 milyon litre ambalajl? hindistan cevizi suyu i?ti, bu rakam bir ?nceki 12 aya k?yasla %15'lik bir art??a kar??l?k geliyordu. Vita Coco hacimsel olarak % 44'lük pazar pay?yla, ABD pazar?n?n tart??mas?z lideri olmaya devam ediyor. Piyasaya ?ok say?da rakibi girse de, ge?ti?imiz y?l % 16'l?k büyüme ile hala pazar liderli?ini sürdürüyor.

Vita Coco Kurumsal ?leti?im Global Direkt?rü Arthur Gallego: "Technavio'ya g?re 2014 y?l?ndaki Güney ve Kuzey Amerika'daki hindistan cevizi suyu pazar pay? 76 milyon dolar de?erindeydi. "En büyük paya sahip olan ABD'yi Brezilya takip ediyordu. Ayr?ca, bu pazar de?eri Costco ve sat??lar?n? bildirmeyen di?er zincirler gibi perakendecileri i?ermedi?inden, bunun alt u? de?er oldu?u tahmin ediliyor. Ancak en etkileyici rakam, büyüme ile ilgili olan rakam olarak ?ne ??k?yor: Technavio bu pazar?n 2019'da 2,46 milyar dolar de?erine eri?ece?ini tahmin ediyor."

Ferahlat?c?, sa?l?kl?, do?al ve az ?ekerli me?rubat

Vita Coco iki ?nemli f?rsat? bir araya getirerek bir eksikli?i zaman?nda giderdi: Ferahlat?c?, sa?l?kl?, do?al ve az ?ekerli bir me?rubat sundu. Ayr?ca geleneksel sporcu i?eceklerine bir alternatif oldu. Ancak markan?n kendini tan?tma, ?ne ??karma ve pazarlama y?nteminin yan? s?ra geli?me ve kendini ?e?itlendirme ?ekli ba?ar?s?nda merkez role sahip oldu. Ek olarak, bu sayede tüm bu kategoride de geli?me sa?land?. ünlülerden gelen destek, ilk a?amalarda ya?amsal ?neme sahip oldu. Ocak 2010'da ba?layan iyi planlanm?? bir PR kampanyas? ile Vita Coco'nun ilk ünlü yat?r?mc?lar? tan?t?ld?: Madonna, Demi Moore, Matthew McConaughey ve müzisyen Anthony Kiedis. Bu ünlüler Vita Coco'nun halk?n kar??s?nda ve medyada boy g?stermesini sa?lad? ve markan?n dünya bas?n?nda yer almas?na yard?mc? oldu. Rihanna 2011'de markan?n kamuya a??k yüzü oldu ve bu y?l?n sonunda ve 2012'de bir reklam kampanyas?nda yer ald?.

2010 y?l?ndan itibaren, Vita Coco profesyonel bir atlet ortakl?k program?n? sürdürdü, bu program Amerikan futbolu, beyzbol ve basketbola yo?unla?m?? bir programd? ve erkek tüketicilerdeki ?ekicili?i art?rmak i?in, i?ece?in su kayb?n? gidermeye d?nük avantajlar? konusunda fark?ndal?k yaratmay? hedefliyordu.

Bu su. Hindistan cevizinden geliyor

Kampanyalar sürekli olarak ürünün basitli?ine ve do?all???na yo?unla?t?, dijital, sosyal ve sokak reklamlar?n? kulland? ki bu reklamlara taksilere marka ismiyle birlikte ak?lda kal?c? bir slogan olan "Plaja giden taksi" yaz?lmas? dahildi. 2015'te marka TV yay?nlar?n? kapsayan “Stupidly Simple?” (Son Derece Basit) isimli ilk küresel reklam kampanyas?n? hayata ge?irdi, kampanyada "Bu su. Hindistan cevizinden geliyor" ve "tesisimiz bir bitki" gibi reklam sloganlar? kullan?larak, ürünün tamamen do?al oldu?una dikkat ?ekildi ve mizahi ve ?akayla kar???k mesajlar verildi.

?u anda ABD'de 100.000'in üzerinde perakendeciye sat?lan Vita Coco'nun ürün portf?yü büyümeye devam ediyor. ?lk olarak sat??a sunulan sadece hindistan cevizi suyu i?eren ürünün ard?ndan, ?u ana kadar ürün serisine meyve sular?, limon posas? i?eren "limonata", sporcu i?ecekleri, kahve ve ?ocuk i?ecekleri gibi ürünler eklendi ki bunlar?n tümü hindistan cevizi suyu i?eriyordu. 2014 y?l?nda, marka ilk me?rubat olmayan ürününü piyasaya sürdü: Vita Coco Hindistan Cevizi Ya??. May?s 2016'da, Vita Coco'nun ana ?irketi olan All Market Inc, Tayland'daki bir ?iftlik kooperatifinde üretilen yeni bir organik hindistan cevizi suyu markas?n? piyasaya sürdü.

Küresel ?l?ekte büyüme

Bu süre i?inde, Vita Coco küresel ?l?ekte de geni?lemeye devam etti ve ?u anda 31 ülkede varl???n? (bunlar?n genelinde pazar lideridir) sürdürmektedir ki bunlara Kanada, Avrupa'n?n ?o?u, Japonya, ?in ve Yeni Zelanda da dahildir.

?
黑粗硬大欧美在线视频-黑粗硬大超爽视频